.Xresources
blog
moi
test
code
gophermap
whoami.txt